ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ύπαρξη ενός ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης για κάθε επιχείρηση αλλά και για κάθε επαγγελματία ή και ιδιώτη, θεωρείται αναγκαία για τις περιπτώσεις που θα υποχρεωθεί να πληρώσει απαιτήσεις από ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους εάν αυτός θεωρηθεί υπεύθυνος.

Σύμφωνα με το νόμο και τα άρθρα 914-932 του Αστικού Κώδικα, υφίσταται ευθύνη του επιχειρηματία προς τους πελάτες του ή γενικότερα προς τρίτους, καθώς και προς τους εργαζομένους του άρθρα 657,658 & 932 του Αστικού Κώδικα, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών, από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδικάζονται μεγάλα ποσά αποζημιώσεων για την επιχείρηση σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης.

Γενική Αστική Ευθύνη

Απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα που θα συμβεί από τη δραστηριότητά τους ή κατά τη λειτουργία των ασφαλισμένων χώρων.

  • Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων-Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου
  • Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων-Αστική Ευθύνη Έργων
  • Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών Οικοδομών
Γενική Αστική Ευθύνη

Απευθύνεται σε επαγγελματίες για κάλυψη από αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

  • Ιατρού-Φαρμακοποιού
  • Δικηγόρου / Δικηγορικών Εταιριών
  • Συμβολαιογράφου
  • Μελετητή/Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού
Ευθύνη Προϊόντος

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες για κάλυψη από σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή η χρήση ή και η κατανάλωση ελαττωματικού προϊόντος.

  • Κατασκευαστή
  • Εισαγωγέα

Πλεονεκτήματα του ασφαλιστικού προγράμματος γενικής αστικής ευθύνης:

Κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από τη γενικότερη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, κ.λπ., και όχι μόνο από τη χρήση των εγκαταστάσεων.

Δυνατότητα κάλυψης της δραστηριότητας και των εγκαταστάσεων της επιχείρησης οπουδήποτε στο εξωτερικό, με όρους εναρμονισμένους με την τοπική νομοθεσία οποιασδήποτε χώρας.

Δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών κεφαλαίων ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Παροχή κάλυψης καθ’ υπέρβαση άλλων υφιστάμενων ασφαλιστηρίων, αυξάνοντας το κεφάλαιο ασφαλιστικής κάλυψης με ευνοϊκότερο κόστος

Υπεράσπιση απαιτήσεων οπουδήποτε τυχόν εγερθεί απαίτηση.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω email στο info@nakop.gr